Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Grafiek AS kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt 
van de diensten van Grafiek AS, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een 
contactformulier op de website aan Grafiek AS verstrekt. Grafiek AS kan de 
volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres


WAAROM Grafiek AS GEGEVENS NODIG HEEFT

Grafiek AS verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen 
nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen 
benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Grafiek AS uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het 
uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit 
juridische dienstverlening.

HOE LANG Grafiek AS GEGEVENS BEWAART

Grafiek AS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen 
te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 
een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Grafiek AS verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de

uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Grafiek AS worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, 
waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw 
browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag 
op de website. Grafiek AS gebruikt deze informatie om de werking van de website 
te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan 
derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Grafiek AS maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de 
websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Grafiek AS bij Google

zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),

overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het

privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google 
Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om 
rapporten over de Website aan Grafiek AS te kunnen verstrekken en om haar 
adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk 
wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. 
Grafiek AS heeft hier geen invloed op.

Grafiek AS heeft Google geen toestemming gegeven om via Grafiek AS 
verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar bram@grafiekas.nl. Grafiek AS 
zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Grafiek AS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Grafiek AS maakt gebruik van 
een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde 
handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Grafiek AS 
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Grafiek AS op via 
bram@grafiekas.nl. grafiekas.nl, runningtitch.nl, joobla.nl en basehunting.nl zijn een websites van Grafiek AS. Grafiek AS is 
als volgt te bereiken:

Postadres: Maststraat 59, 2584 VK Scheveningen

Vestigingsadres: Maststraat 59, 2584 VK Scheveningen

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:

Telefoon: 070-3542898

E-mailadres: bram@grafiekas.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GRAFIEK AS Borduurservice

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van 
Grafiek AS zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een 
bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze 
Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts 
schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige 
bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in 
eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Grafiek AS 
worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door 
Grafiek AS ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Grafiek AS zijn vrijblijvend en 
Grafiek AS behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de 
prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van 
(wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw 
bestelling door Grafiek AS. Grafiek AS is gerechtigd 
bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de 
levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. 
Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Grafiek AS 
dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de 
bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen 
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten 
zijn in Euros, incl. BTW en exclusief handlings- en 
verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij 
anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient vooraf te geschieden zonder korting of 
compensatie indien het leveringen binnen Nederland betreft, en 
vooraf indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij 
anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Betaling kan via IDEAL en Overschrijving.

3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Grafiek AS 
gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en 
daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te 
ontbinden.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten 
stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering 
daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de 
overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling 
van de prijsverhoging door Grafiek AS.

Artikel 4. Levering 
4.1 De door Grafiek AS opgegeven levertijden zijn slechts 
indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u 
geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw 
bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, 
tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat 
van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de 
overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de 
bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden 
voorzover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het 
tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud 
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u 
al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Grafiek AS 
verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de 
producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten 
welke rusten op de door Grafiek AS geleverde producten geheel en 
onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 Grafiek AS garandeert niet dat de aan u geleverde producten 
geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of 
industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of 
de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet 
het geval is, dient u Grafiek AS daarvan zo spoedig mogelijk en 
in ieder geval binnen zeven (7) dagen na de aflevering, althans 
nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, 
schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de 
overeenkomst beantwoorden, heeft Grafiek AS de keuze de 
desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen 
door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te 
restitueren.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te 
nemen, heeft u het recht het product binnen 14 dagen na 
aflevering aan Grafiek AS te retourneren. Retourzendingen worden 
in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het 
product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor 
retourzendingen voor uw rekening komen. De retourzending 
geschiedt op verantwoordelijkheid van de afnemer. Grafiek AS kan 
niet aansprakelijk worden gesteld voor de retourzending.

Artikel 8. Garantie
8.1 Indien Grafiek AS producten aan de afnemer levert, is 
Grafiek AS nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van 
de afnemer gehouden dan waarop Grafiek AS ten opzichte van haar 
toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn zal altijd 
duidelijk op de factuur worden aangegeven.

Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten 
conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) 
dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever 
schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door Grafiek AS 
na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven 
niet door Grafiek AS in behandeling te worden genomen.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet 
behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten 
gevolge van het gebruik van Internet of enig ander 
communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Grafiek AS, dan 
wel tussen Grafiek AS en derden, voor zover betrekking hebbend 
op de relatie tussen u en Grafiek AS, is Grafiek AS niet 
aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet 
of grove schuld van Grafiek AS.

Artikel 10. Overmacht 
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft 
Grafiek AS ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, 
de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de 
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks 
door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Grafiek 
AS gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de 
gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en 
billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke 
niet aan Grafiek AS kan worden toegerekend, omdat zij niet te 
wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, 
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar 
rekening komt.

Artikel 11. Diversen 
11.1 Indien u aan Grafiek AS schriftelijk opgave doet van een 
adres, is Grafiek AS gerechtigd aan dat adres alle bestellingen 
te verzenden, tenzij u aan Grafiek AS schriftelijk opgave doet 
van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden 
gezonden.

11.2 Wanneer door Grafiek AS gedurende korte of langere tijd al 
dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn 
toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en 
strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer 
enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Grafiek 
AS deze Voorwaarden soepel toepast.

11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden 
of enige andere overeenkomst met Grafiek AS in strijd mochten 
zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende 
bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door 
een door Grafiek AS vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare 
vergelijkbare bepaling.

11.4 Grafiek AS is bevoegd om bij de uitvoering van uw 
bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen 
en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, 
alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van 
toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting 
worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.